en  fr  de
main image
Réduire
  1. Accueil
  2.  > 
    Actualités

Actualités

RSS
Réduire
Développer les compétences linguistiques sur le lieu de travail des migrants adultes en Irlande grâce à des approches pratiques qui renforcent des supports durables et efficaces

Développer les compétences linguistiques sur le lieu de travail des migrants adultes en Irlande grâce à des approches pratiques qui renforcent des supports durables et efficaces

Formation en ligne du CELV « La langue pour le travail » (30 septembre – 1er octobre 2021)

Author: Margit Huber/mercredi 3 novembre 2021/Categories: Show on front page, Ireland, Migration and language education, Programme of activities, ECML programme 2016-2019, Language for work: tools for professional development, 6mtp TaC Language for work, Language for Work

Rate this article:
1.8

Organisation locale en Irlande : Dr Deirdre Ni Loingsigh (Université de Limerick (UL)) , Dr Catherine Martin (UL), Ciara Considine (UL) et Tara Robinson (Limerick & Clare Education Training Board)

 

Cet événement national de formation et de conseil sur la langue pour le travail, financé par le CELV, a eu lieu pour la première fois en Irlande. Il visait à soutenir le développement de compétences de la deuxième langue liées au travail, cruciales pour favoriser l’intégration et la participation des migrants adultes et des minorités ethniques dans le milieu professionnel en Irlande. Un large éventail de parties prenantes y ont participé. Elles se sont échangées sur les dispositions existantes en termes d’apprentissage de la langue pour le travail et la manière de les développer et de les renforcer pour les apprenants de L2 au niveau national. Les modérateurs du CELV ont proposé des conseils pratiques pour aider les enseignants, les prestataires, les employeurs, les décideurs et les autres personnes impliquées dans le soutien de l’apprentissage d’une L2 liée au travail pour les migrants adultes et les minorités ethniques à travers le pays. L’événement a facilité la création de réseaux utiles parmi les principales parties prenantes en Irlande et il est prévu de commencer à mettre en œuvre certains des modèles sur « La langue pour le travail » présentés à cette occasion.

Cette formation a permis au personnel de l’enseignement supérieur et de l’éducation permanente de se réunir autour d’un centre d’intérêt, celui de la langue pour le travail. Son succès montre qu’il existe un grand potentiel de coopération à l’avenir, qui profitera à tous. L’événement a dynamisé les parties prenantes et fourni des exemples tangibles de pratiques efficaces d’autres pays qui peuvent être mises en œuvre en Irlande. L’importance de cette offre de formation et de conseil a été soulignée par la Vice-présidente de l’Université de Limerick, la professeure Máiréad Moriarty , qui a également noté qu’« en réunissant un large éventail de parties prenantes pour créer un réseau et partager des idées sur la langue pour le travail pour les apprenants de L2 en Irlande, cet événement répond à un besoin linguistique, culturel et économique urgent de l’Irlande ».

Contact : LanguageForWork@ul.ie

 

*****

Communiqué de presse en langue irlandaise (octobre 2021)

Scileanna Teanga don Ionad Oibre: Ag Tacú le Foghlaim an Dara Teanga ag an Obair  

Ar an 30 Meán Fómhair agus an 1 Deireadh Fómhair 2021, bhí ócáid Scileanna Teanga don Ionad Oibre (LfW): Ag Tacú le Foghlaim an Dara Teanga ag an Obair (T2) in Éirinn ar siúl den chéad uair in Éirinn. Tacaíonn an tionscadal Scileanna Teanga don Ionad Oibre (LfW) atá maoinithe ag an Lárionad Eorpach um Nuatheangacha (ECML) le forbairt scileanna teanga ag an obair, rud atá ríthábhachtach do chomhtháthú agus do rannpháirtíocht imirceach fásta dara teanga (T2) agus mionlaigh eitneacha san ionad oibre. Bhí sé mar aidhm leis an ócáid náisiúnta LfW seo raon leathan lucht leasa a thabhairt le chéile chun plé a dhéanamh agus smaointe a roinnt maidir le forbairt agus tacú le scileanna teanga don ionad oibre a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí T2 in Éirinn. Tugadh treoir phraiticiúil do mhúinteoirí, do lucht déanta polasaithe agus do dhreamanna eile a bhfuil baint acu le tacú le foghlaim T2 ag an obair d’imircigh fásta agus do mhionlaigh eitneacha ar fud na tíre ag an ócáid.

Ba iad comhordaitheoirí na hócáide náisiúnta seo an Dr Deirdre Ní Loingsigh, Scoil an Bhéarla, na Gaeilge agus na Cumarsáide, an Dr Catherine Martin, Scoil na Nuatheangacha agus na Teangeolaíochta Feidhmí, Ciara Considine, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh agus Tara Robinson, Bord Oideachais & Oiliúna Luimnigh & an Chláir.

Ag labhairt di faoi thábhacht na hócáide, dúirt an tOllamh Máiréad Moriarty, Leas-Uachtarán OL don Rannpháirtíocht Dhomhanda agus Pobail, go bhfuil an tionscadal seo ag tabhairt aghaidh ar riachtanas práinneach teanga, cultúrtha agus eacnamaíoch na hÉireann trí raon leathan 70+ lucht leasa a thabhairt le chéile chun smaointe a phlé agus a roinnt faoi scileanna teanga don ionad oibre d’fhoghlaimeoirí T2 in Éirinn. Is deis é seo scileanna teanga na n-imirceach fásta in Éirinn a fhorbairt don ionad oibre, agus ag an am céanna, scileanna ilteangacha na ndaoine a ghlacann páirt sa tionscadal a cheiliúradh.

D’oscail Maria Lorigan Cigire Sinsearach sa Roinn Oideachais agus ionadaí na hÉireann ar Bhord Gobharnóirí an Lárionaid Eorpaigh um Nuatheangacha, an ócáid go hoifigiúil,  agus dúirt an Dr Angela Farrell, Déan Cúnta, Idirnáisiúnta, OL, agus léachtóir in TESOL agus Teangeolaíocht Fheidhmeach, Ollsoil Luimnigh cúpla focal fáilte agus tacaíochta.

Bhí tairiscint na hÉireann ar cheann de líon beag iarratas rathúil ó bhallstáit ar fud na hEorpa chun oiliúint agus comhairleoireacht a reáchtáil sa cheantar. Ba iad áisitheoirí agus saineolaithe an Lárionaid sa réimse Matilde Grünhage-Monetti (DE); Alexander Braddell (RA), agus Kerstin Sjösvärd (SE). Roinn siad samplaí d’idirghabhálacha agus de thionscadail rathúla atá deartha chun tacú le foghlaim teangacha don ionad oibre i gcomhthéacsanna éagsúla ar fud na hEorpa.

Ar an gclár oibre bhí cur i láthair ar an tionscadal 'Eolas ar mhaithe le hAthrú' (K4C) i Luimneach, tionscnamh de chuid Chathaoir UNESCO le Taighde Pobalbhunaithe agus Freagracht Shóisialta san Ardoideachas chomh maith. Tá ríméad ar OL agus ar Bhord Oideachais & Oiliúna Luimnigh & an Chláir tacú le comhpháirtíochtaí nua maidir le Foghlaim Dara Teanga ag an Obair in Éirinn ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach.

Sonraí teagmhála:

LanguageForWork@ul.ie

 

 

Print

Number of views (7542)/Comments (0)

Please login or register to post comments.
  
RSS text
Réduire

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.