en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

“Action research for language teachers” in Lithuania: a powerful tool for learners, teachers and school development

ECML Training and Consultancy (28 September - 12 December 2020)

Author: Catherine Seewald/15 March 2021/Categories: Lithuania, ECML programme 2020-2023, Training and Consultancy, 6mtp TaC Action research

Rate this article:
No rating

ECML Training and Consultancy “Action Research for Language Teachers”
Organisation: Vytautas Magnus University, Education Academy, Institute of Teacher Professional Development, Lithuania
Training period: 28 September 2020 - 12 December 2020
Participants: 21 gymnasium language teachers, university researchers

 

Research on the improvement of pedagogical activities, by its nature and methodological features, encourages teachers to look for new forms and methods of teaching. Its essence is collaborative learning, which allows participants to systematically take action to solve specific teaching / learning problems that arise in the educational process. It is a team work that emancipates the communication between teachers and students, frees them from certain stereotypical relationships. because not only the teacher but also the student has to identify a problematic area of learning and choose a reasoned solution. The pedagogical improvement research activities and the results encourage teachers and students to reflect on their experiences with other colleagues, a wider circle of specialists. In this way, this research becomes useful not only for the personal development of the teacher and her/ his students, but also for the whole school community, including parents. The research data obtained can also be useful in developing new educational strategies, principles of educational policy.

The moderators of the seminar focused on developing the competence of language teachers. However, all the above-mentioned aspects of pedagogical improvement research were addressed. Taking into account the pandemic situation, the moderators, proposed new IT solutions, providing consultations, discussions and reflections on theoretical material, and involving project presentations from the participants. An excellent rapport was established between the teachers and participants of the workshop, and the teachers received answers to their questions. It proved  a truly theoretically, technologically and practically relevant educational event that meets the needs of the educational community.

Contact: Nijolė Čiučiulkienė, Vice-Head of the Institute of Teacher Professional Development, Education Academy, Vytautas Magnus University, e-mail: Nijole.ciuciulkiene@vdu.lt

 

Lithuanian version

Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas kalbų mokytojams: seminarai ir konsultacijos

Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas savo prigimtimi ir metodologinėmis savybėmis skatina mokytojus ieškoti naujų mokymo(si) formų ir metodų. Jo esmė - bendradarbiavimu grįstas mokyma(sis), leidžiantis proceso dalyviams sistemingai imtis veiksmų sprendžiant ugdymo procese kylančias specifines mokymo (si) problemas. Tai - komandinis darbas, kuris emancipuoja mokytojų ir studentų bendravimą, išlaisvina iš tam tikrų stereotipinių mokytojo "visažinio" ir mokio "tuščio stiklainio" santykių, nes ne tik mokytojas, bet ir pats mokinys turi nustatyti probleminę mokymosi sritį ir pasirinkti argumentuotą jos sprendimą. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo veikla ir gauti rezultatai skatina mokytojus ir jame dalyvavusius mokinius reflektyviai pasidalinti savo patirtimi su kitais kolegomis, platesniu specialistų ratu. Tokiu būdu šis tyrimas tampa naudingas ne tik mokytojo ir jo mokinių asmeniniam tobulėjimui, bet ir visai mokyklos bendruomenei, įskaitant tėvus. Gauti tyrimo duomenys taip pat gali būti naudingi, kuriant naujas švietimo strategijas, švietimo politikos principus.

Seminaro rengėjai daugiausia dėmesio skyrė kalbos mokytojų kompetencijos ugdymui. Vis dėlto, buvo paliesti visi, aukščiau minėti pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo aspektai. Seminaro organizatoriai, atsižvelgdami į pandemijos situaciją, pasiūlė naujus IT sprendimus, teikiant konsultacijas, diskusijas ir teorinės medžiagos apmąstymus, dalyvių projekto pristatymus. Taigi, seminaro dėstytojų ir dalyvių santykiai buvo glaudūs, ir mokytojai gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Tai tikrai teoriškai, technologiškai ir praktiškai aktualus, švietimo bendruomenės poreikius atliepiantis edukacinis renginys.

Doc. dr. Nijolė Čiučiulkienė
VDU Švietimo Akademijos,
Profesinio tobulėjimo Instituto vadovės pavaduotoja
Nijole.ciuciulkiene@vdu.lt

Print

Number of views (6389)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.