en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

“Learning environments where modern languages flourish”: ECML training and consultancy workshop in Serbia (4 November and 9 December 2021, online)

Author: Catherine Seewald/05 January 2022/Categories: Show on front page, Serbia, Training and Consultancy, 6mtp TaC Learning environments

Rate this article:
No rating

Local organiser: Milena Kostić, Tempus Foundation, Serbia.
ECML experts: Lea Štiberc (Slovenia) and Kristin Brogan (Ireland)
Number of participants: 24.

 

The European Centre for Modern Languages of the Council of Europe and the Tempus Foundation organised an online workshop entitled “Learning environments where modern languages flourish” on 4 November and 9 December 2021. Between these two events the participants worked in smaller teams while guided by the workshop trainers. Experts in the field of teaching and learning languages from primary and general and vocational secondary schools participated in the workshop, i.e. two or three member teams which represented these schools. 

The goal of the workshop was to help teams create action plans that will be implemented in schools after the workshop to establish a language-friendly environment where foreign languages are taught in a comprehensive way, either as separate subjects or through integration into subjects.

During the workshop the participants had an opportunity to learn about the elements of learning environments where modern languages flourish, to learn how to use the matrix for defining challenges in the context of language teaching and learning and to use the ‘TrEOL’ tool to identify their challenges in terms of strengths and priorities in a specific language context – with the aim to create more easily and more successfully an action plan taking a whole-school approach in learning languages.

The workshop enabled the participants to discuss topics relevant to their work both with the ECML experts and with their colleagues from other schools in Serbia. They recognised the applicability of the tools presented in their own professional practice and appreciated the opportunity to listen to new ideas and exchange experience.

The more detailed information about the project “Learning environments where modern languages flourish”, which inspired this workshop, is available on the European Centre for Modern Languages website where one can also find all the resources and tools related to the topic.

Milena Kostić, local organiser 

*****

 4 November 2021

  9 December 2021

 

News item in Serbian

Одржана радионица: Окружења која подстичу учење живих језика

Европски центар за живе језике Савета Европе и Фондација Темпус организовали су 4. новембра и 9. децембра 2021. године онлајн радионицу под називом „Окружења која подстичу учење живих језика“. У периоду између ова два догађаја учесници су радили у мањим тимовима уз консултације са водитељима радионице. Догађај је био намењен стручњацима у области наставе и учења страних језика из основних школа и средњих школа општег и стручног усмерења, односно двочланим или трочланим тимовима који су представљали ове школе. 

Циљ радионице био је да помогне тимовима да развију акционе планове које ће након радионице имплементирати у својим школама како би развијали окружење у којем се страни језици уче на свеобухватан начин, самостално и кроз друге предмете. 

Током радионице учесници су имали прилике да се упознају са елементима окружења које је подстицајно за учење језика, да науче да користе матрицу за дефинисање изазова у контексту наставе и учења језика, као и алат TrEOL за дефинисање јаких страна и приоритета специфичног језичког контекста, све са циљем лакшег и успешнијег састављања акционог плана за свеобухватно учење језика на нивоу школе.

Радионица је учесницима обезбедила простор за дискусију о темама важним за њихов рад, како са стручњацима Европског центра за живе језике тако и са колегама из других установа у Србији. Учесници су препознали могућности примене представљених алата у сопственој пракси, а нарочито вредним су сматрали пружену прилику за стицање нових идеја и размену искустава.

Детаљније информације о пројекту „Окружења која подстичу учење живих језика“, из којег је потекла ова радионица, доступне су на веб-сајту Европског центра за живе језике, где се налазе и ресурси везани за ову тему који могу користити стручњацима у области наставе и учења страних језика.

Milena Kostić

Print

Number of views (5075)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.