en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

“Use of ICT in support of language learning and teaching – ICT-REV” – A journey towards more effective, impactful teaching: ECML workshop in Armenia (Yerevan, 1st-2 June 2023)

ECML training and consultancy offer for member states

Author: Catherine Seewald/14 June 2023/Categories: front page tags, TaC news, Armenia, Training and Consultancy, 6mtp TaC Online technology (ICT-REV)

Rate this article:
No rating

Information and Communication Technologies have transformed various aspects of our lives, including education. The workshop “Use of ICT in support of language learning and teaching” (ICT-REV) encouraged the 30 participants to explore the latest advancements in technology-based learning and discover innovative practices to take their teaching to the next level.

This workshop covered a range of topics, including the effective use of educational software, digital communication tools, and multimedia resources to develop student engagement and learning outcomes.

Over the course of the workshop the participants had the opportunity to engage in hands-on activities, collaborate with other educators, and learn from experts in the field. From creating interactive quizzes to using video conferencing the workshop was designed to help develop practical skills that can immediately be applied in teaching practice.

The event also offered a chance to network with other educators and exchange ideas about best practices. Whether an experienced teacher or just starting out, the workshop was pitched to meet participants’ needs and provide them with the tools and strategies to succeed.

It proved an exciting opportunity to transform our classroom and improve our students’ experience of learning and join on a journey toward more effective, impactful teaching!

Meline Galstyan, Brusov State University, local organiser

*****

Armenian version

Հաղորդակցման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները փոխակերպել են կյանքի տարբեր բնագավառները, այդ թվում նաև կրթությունը: «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքակազմի օգտագործումը լեզվի դասավանդման և ուսուցման գործընթացում» (ICT-REV) աշխատաժողովը խրախուսում է ուսումնասիրել կրթական տեխնոլոգիաների վերջին ձեռքբերումները և հայտնաբերել նորարարական մոտեցումներ, որոնք կարող են դասավանդումը տեղափոխել նոր մակարդակ:

Այս աշխատաժողովը մի շարք թեմաների է անդրադառնում. կրթական ներուժի արդյունավետ օգտագործումից, թվային հաղորդակցման գործիքներից մինչև մուլտիմեդիա աղբյուրներ՝ զարգացնելով սովորողների վերջնարդյունքները և բարձրացնելով ուսանողների ներգրավվածությունը ուսումնական գործընթացին:

Աշխատաժողովի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ունեն ներգրավվելու գործնական առաջադրանքներում, համագործակցելու այլ ուսուցիչների հետ, և սովորելու տվյալ բնագավառում փորձագետներից:

Ինտերակտիվ հարցումներ ստեղծելուց մինչև վիդեո կոնֆերանս օգտագործելով՝ այս աշխատաժողովը նախագծված է , որպեսզի Ձեզ օգնի զարգացնել Ձեր գործնական հմտությունները, որոնք Դուք անմիջապես կարող եք օգտագործել Ձեր դասավանդման գործընթացում:

ICT-REV աշխատաժողովը նաև ընձեռում է հնարավորություն այլ ուսուցիչների հետ ցանցային կապ ստեղծել և լավագույն փորձերի մասին գաղափարներով փոխանակվել: Եթե Դու փորձառու ուսուցիչ ես կամ դեռ նոր ես քայլեր անում դասավանդման ասպարեզում, այս աշխատաժողովը հարմարեցված է բավարարելու Քո կարիքները և տրամադրելու Քեզ՝ հաջողելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմ և ռազմավարություն:

Օգտվի'ր այս հրաշալի հնարավորությունից՝ փոխակերպելու Քո դասապրոցեսը և բարելավելու ուսանողների սովորելու գործընթացը, միացի'ր այս ճամփորդությանը դեպի ավելի արդյունավետ և ազդեցիկ ուսուցում:


 

Print

Number of views (4479)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.