en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

ECML National Language for Work in Ireland: developing practical approaches to supporting sustainable and effective supports for developing workplace language skills of adult migrants in Ireland

ECML National Language for Work in Ireland: developing practical approaches to supporting sustainable and effective supports for developing workplace language skills of adult migrants in Ireland

ECML Training and Consultancy workshop (30 September - 1st October 2021, online event)

Author: Margit Huber/03 November 2021/Categories: Show on front page, Ireland, Migration and language education, Programme of activities, ECML programme 2016-2019, Language for work: tools for professional development, 6mtp TaC Language for work, Language for Work

Rate this article:
1.8

Local organisers of this ECML training and consultancy event: Dr Deirdre Ni Loingsigh (University of Limerick (UL)) , Dr Catherine Martin (UL), Ciara Considine (UL) and Tara Robinson (Limerick & Clare Education Training Board)

This was the first ECML funded Language for Work National Training and Consultancy event to take place in Ireland. The event was designed to support development of work-related language skills crucial to the integration and participation of second language (L2) adult migrants and ethnic minorities in Irish workplace settings. A broad range of stakeholders attended the event and shared ideas about developing and supporting language for work provision for L2 learners in Ireland. The ECML moderators of the event offered participants practical guidance for helping teachers, providers, employers, policymakers, and others involved in supporting work-related L2 learning of adult migrants and ethnic minorities across the country. The event facilitated the creation of useful networks amongst key stakeholders in Ireland and there are plans to begin implementation of some of the LfW models presented at the event. 

This event provided a significant opportunity for staff from further and higher education to come together around an area of interest - that of Language for Work. The success of the event shows that there is exciting potential for collaborative work in the future which will be of benefit to all. The event energised stakeholders and provided tangibles examples of effective practice from other countries which can be implemented in Ireland. The importance of this training and consultancy was highlighted by the Vice-president of the University of Limerick, Professor Máiréad Moriarty also, who noted that “in bringing together a broad range of stakeholders to network and share ideas about language for work for L2 learners in Ireland, this event is addressing an urgent linguistic, cultural and economic need of Ireland”. 

Contact details: LanguageForWork@ul.ie

 

****

Irish language press release (October 2021)

Scileanna Teanga don Ionad Oibre: Ag Tacú le Foghlaim an Dara Teanga ag an Obair  

Ar an 30 Meán Fómhair agus an 1 Deireadh Fómhair 2021, bhí ócáid Scileanna Teanga don Ionad Oibre (LfW): Ag Tacú le Foghlaim an Dara Teanga ag an Obair (T2) in Éirinn ar siúl den chéad uair in Éirinn. Tacaíonn an tionscadal Scileanna Teanga don Ionad Oibre (LfW) atá maoinithe ag an Lárionad Eorpach um Nuatheangacha (ECML) le forbairt scileanna teanga ag an obair, rud atá ríthábhachtach do chomhtháthú agus do rannpháirtíocht imirceach fásta dara teanga (T2) agus mionlaigh eitneacha san ionad oibre. Bhí sé mar aidhm leis an ócáid náisiúnta LfW seo raon leathan lucht leasa a thabhairt le chéile chun plé a dhéanamh agus smaointe a roinnt maidir le forbairt agus tacú le scileanna teanga don ionad oibre a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí T2 in Éirinn. Tugadh treoir phraiticiúil do mhúinteoirí, do lucht déanta polasaithe agus do dhreamanna eile a bhfuil baint acu le tacú le foghlaim T2 ag an obair d’imircigh fásta agus do mhionlaigh eitneacha ar fud na tíre ag an ócáid.

Ba iad comhordaitheoirí na hócáide náisiúnta seo an Dr Deirdre Ní Loingsigh, Scoil an Bhéarla, na Gaeilge agus na Cumarsáide, an Dr Catherine Martin, Scoil na Nuatheangacha agus na Teangeolaíochta Feidhmí, Ciara Considine, Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh agus Tara Robinson, Bord Oideachais & Oiliúna Luimnigh & an Chláir.

Ag labhairt di faoi thábhacht na hócáide, dúirt an tOllamh Máiréad Moriarty, Leas-Uachtarán OL don Rannpháirtíocht Dhomhanda agus Pobail, go bhfuil an tionscadal seo ag tabhairt aghaidh ar riachtanas práinneach teanga, cultúrtha agus eacnamaíoch na hÉireann trí raon leathan 70+ lucht leasa a thabhairt le chéile chun smaointe a phlé agus a roinnt faoi scileanna teanga don ionad oibre d’fhoghlaimeoirí T2 in Éirinn. Is deis é seo scileanna teanga na n-imirceach fásta in Éirinn a fhorbairt don ionad oibre, agus ag an am céanna, scileanna ilteangacha na ndaoine a ghlacann páirt sa tionscadal a cheiliúradh.

D’oscail Maria Lorigan Cigire Sinsearach sa Roinn Oideachais agus ionadaí na hÉireann ar Bhord Gobharnóirí an Lárionaid Eorpaigh um Nuatheangacha, an ócáid go hoifigiúil,  agus dúirt an Dr Angela Farrell, Déan Cúnta, Idirnáisiúnta, OL, agus léachtóir in TESOL agus Teangeolaíocht Fheidhmeach, Ollsoil Luimnigh cúpla focal fáilte agus tacaíochta.

Bhí tairiscint na hÉireann ar cheann de líon beag iarratas rathúil ó bhallstáit ar fud na hEorpa chun oiliúint agus comhairleoireacht a reáchtáil sa cheantar. Ba iad áisitheoirí agus saineolaithe an Lárionaid sa réimse Matilde Grünhage-Monetti (DE); Alexander Braddell (RA), agus Kerstin Sjösvärd (SE). Roinn siad samplaí d’idirghabhálacha agus de thionscadail rathúla atá deartha chun tacú le foghlaim teangacha don ionad oibre i gcomhthéacsanna éagsúla ar fud na hEorpa.

Ar an gclár oibre bhí cur i láthair ar an tionscadal 'Eolas ar mhaithe le hAthrú' (K4C) i Luimneach, tionscnamh de chuid Chathaoir UNESCO le Taighde Pobalbhunaithe agus Freagracht Shóisialta san Ardoideachas chomh maith. Tá ríméad ar OL agus ar Bhord Oideachais & Oiliúna Luimnigh & an Chláir tacú le comhpháirtíochtaí nua maidir le Foghlaim Dara Teanga ag an Obair in Éirinn ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach.

Sonraí teagmhála:

LanguageForWork@ul.ie

 

Print

Number of views (7726)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.