en  fr  de
  1. Startseite
  2.  > 
    News

Latest news

"Plurilingual and intercultural competences: descriptors and teaching materials" focusing on curricula: turning intended learning outcomes into achievable targets

ECML training and consultancy event in Armenia

Author: Catherine Seewald/Montag, 7. Oktober 2019/Categories: Show on front page, Armenia, ECML programme 2016-2019, Training and Consultancy, 6mtp TAC Plurilingual education

Rate this article:
No rating

Date and venue: 27-28 September 2019, French University in Armenia
Local organiser: Zaruhi Soghomonyan, French University in Armenia
ECML training team: Brigitte Gerber (Switzerland) and Petra Daryai-Hansen (Denmark)
Participants: 25; university teachers, lecturers and one school teacher

 

As teachers we sometimes find it so difficult to come up with intended learning outcomes per lesson especially when it comes to targeting soft and/or transferrable skills, competences, and attitudes. We often claim that assessing knowledge is easy, since we deal with factual information, yet skills and competences sometimes turn into a nightmare. FREPA(*) descriptors provide an excellent opportunity for teachers to opt for an array of skills and attitudes they will find appropriate for their own curriculum and in line with the National Qualifications Framework of Armenia. The training guided the participants and provided hands-up tool to integrate FREPA into the curriculum thus turning their intended learning outcomes into achievable targets.

Zaruhi Soghomonyan, local organiser

 

 

Armenian version: 

Որպես դասավանդողներ, հաճախ դժվարանում ենք յուրաքանչյուր դասի շրջանակներում ակնկալվող վերջնարդյունքներ առանձնացնել՝ հատկապես, երբ դրանք վերաբերում են փափուկ եւ/կամ փոխանցելի հմտություններին, կարողություններին: Հաճախ պնդում ենք, որ հեշտ է գնահատել գիտելիքը, քանզի այստեղ հիմնականում գործ ունենք փաստացի տեղեկատվության հետ, մինչդեռ հմտությունների եւ կարողությունների գնահատումը հաճախ կարող է իրական մղձավանջի վերածվել: FREPA նկարագրիչները հիսաքանչ հնարավորություն են տալիս դասավանդողներին ընտրություն կատարել այն հմտություների եւ կարողությունների մեջ, որ նրանք ցանկանում են զարգացնել այս կամ այն դասի շրջանակներում: Նկարագրիչները հեշտությամբ կարելի է համապատասախանեցնել հաստատության ծրագրին, ինչպես նաեւ որակավորումների ազգային շրջանակի պահանջներին: Վերապատրաստման շրջանակներում մասնակիցներին ուղղորդում եւ պրակտիկ գոծիքակազմ տրամադրվեց առ այն, թե ինչպես է կարելի նկարագրիչները վերածել ակնկալվող վերջնարդյունքների՝ հասանելի թիրախներ ամրագրելու համար:


                               

 

Print

Number of views (8679)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.