en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    Resources
  3.  > 
    QualiRom

Quality education in Romani for Europe

www.ecml.at/teachingromani

EN
English

The project Quality Education in Romani for Europe (QUALIROM) implemented and tested the Curriculum Framework for Romani (CFR) and the corresponding European Language Portfolio Models (ELPs) which are based on the Common European Framework of Reference for Languages and were developed by the Council of Europe.

QUALIROM produced teaching materials in six Romani varieties ranging from proficiency levels A1 to B2 for learners on primary, secondary and tertiary levels. The material production as well as the resulting teaching activities focused on proficiency levels A1 and A2 for primary and secondary learners. Teaching materials were tested in schools in Austria, the Czech Republic, Finland, and Slovakia. Beyond that, Romani courses were offered for students and adult learners at tertiary level at the universities of Graz and Prague. Furthermore, teacher training modules have been developed on the basis of five training courses conducted in the context of the project. All activities were realised in close cooperation with local Romani teachers and local as well as national educational authorities. To ensure a professional realisation, teachers at all levels were prepared comprehensively for the handling of the CFR and its ELPs by experts of the European Center for Modern languages (ECML).

The project implementation period lasted for three years, from the 1st of December 2010 until the 30th of November 2013. However, activities triggered by QUALIROM extend beyond this period, thus guaranteeing sustainability of the results. These activities range from the editing of teaching materials to teacher training.

CS
Češka

V rámci projektu Kvalitní vzdělávání v romštině v rámci Evropy (QUALIROM) byla v praxi využita a testována Rámcová osnova pro výuku romštiny (Curriculum Framework for Romani, CFR) a navazující dokumenty Evropského jazykového portfolia pro romštinu (European Language Portfolio, ELP). Všechny tyto dokumenty byly připraveny Radou Evropy na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

V rámci projektu QUALIROM byly připraveny výukové materiály pro šest různých dialektů romštiny v souhrnu pokrývající úrovně jazykové kompetence od A1 do B2, cílené na žáky a studenty základních, středních i vysokých škol. Tyto výukové materiály byly během projektu ověřovány na školách v Rakousku, České republice, Finsku a Slovensku. Dále byly zájemcům nabídnuty i kurzy romštiny pro univerzitní studenty a dospělou veřejnost, prostřednictvím univerzit v Grazu a Praze. Na základě pěti vzdělávacích seminářů uskutečněných během projektu byla též sestavena osnova kurzu pro vzdělávání učitelů romštiny. Všechny tyto aktivity byly realizovány v úzké spolupráci s místními romskými učiteli a národními vzdělávacími orgány. Profesionální výsledky práce učitelů zapojených do projektu na všech úrovních zajistilo jejich důkladné proškolení v práci s CFR a ELP experty z Evropského centra pro moderní jazyky (European Centre for Modern Languages,  ECML). 

Tříletý projekt QUALRIROM byl realizován od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2013. Aktivity, které tento projekt nastartoval, se ale v různých formách – od přípravy výukových materiálů k vydání až po vzdělávání učitelů – dále rozvíjejí i po jeho skončení, což zajišťuje udržitelnost dosažených výsledků.

FI
Suomalainen

Romanikielen laatuopetusta Euroopassa -projekti (QUALIROM) implementoi ja testasi romanikielen eurooppalaista opetussuunnitelmaa (CFR) ja vastaavia eurooppalaisia kielisalkkumalleja (ELP), jotka perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen ja jotka Euroopan neuvosto kehitti.

QUALIROM tuotti opetusmateriaalia kuudella romanikielen varieteetilla taitotasoille A1 ja B2 ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen koulutustasoille. Materiaalituotannossa ja tuloksena olleissa opetusaktiviteeteissa painotettiin taitotasoja A1 ja A2 ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusmateriaaleja kokeiltiin kouluissa Itävallassa, Tšekin tasavallassa, Suomessa ja Slovakiassa. Lisäksi romanikielen kursseja tarjottiin opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille kolmannen tason koulutuksessa Grazin ja Prahan yliopistoissa. Projektin yhteydessä kehitettiin myös opettajankoulutusmoduulit, jotka perustuvat viiteen harjoituskurssiin. Kaikki toiminta toteutettiin läheisessä yhteistyössä paikallisten romanikielen opettajien sekä paikallisten ja kansallisten opetusviranomaisten kanssa. Hankkeen ammattimaisen toteuttamisen varmistamiseksi ECML:n asiantuntijat kouluttivat opettajia kaikilla tasoilla käyttämään CFR:ää ja ELP:tä. 

Projekti toteutettiin kolmen vuoden aikana, 1.12.2010-30.11.2013 välisenä aikana. QUALIROMista kimmokkeensa saaneet aktiviteetit jatkuvat tämän jälkeenkin tulosten jatkuvuuden varmistamiseksi. Näihin aktiviteetteihin sisältyy sekä opetusmateriaalien toimittamista että opettajankoulutusta.

DE
Deutsch

QUALIROM ‒ Quality Education in Romani for Europe ‒ nutzt den Rahmenlehrplan für Romani (Curriculum Framework for Romani / CFR) und die zugehörigen Sprachpartfolios (European Language Portfolios / ELP), die auf dem Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) basieren; CEFR, ELPs und CFR wurden vom Europarat entwickelt.

Im Rahmen des QUALIROM Projekts wurden Lehrmaterialien in sechs Romanivarietäten für Primär- Sekundär- und Tertiärunterricht auf den Leistungsstufen A1 bis B2 erarbeitet. Die Materialproduktion und die anschließende Umsetzung im Probeunterricht konzentrierten sich auf die Stufen A1 und A2 im Primär- und Sekundarunterricht. Probeunterricht fand in Schulen in Finnland, in Österreich, in der Slovakei und in der Tschechischen Republik statt. Darüber hinaus wurden Sprachkurse an den Universitäten Graz und Prag angeboten. Des weiteren wurden Ausbildungsmodule für zukünftige Lehrer des Romani entwickelt. Basis hierfür waren u. a. die fünf Trainingsseminare des Projekts. Sämtlichen Aktivitäten fanden in Kooperation mit Lehrern und Bildungsinstitutionen statt. Professionalität und Qualität garantierte die Einbeziehung von Experten des Europäischen Fremdprachenzentrums des Europarats (European Centre for Modern Languages / ECML) für alle Fragen und Aktivitäten bzgl. des CFR und der ELPS.

Das Projekt wurde zwischen 1. Dezember 2010 und 30. November 2013 durchgeführt. Durch QUALIROM initiierte Aktivitäten gehen aber weiter über diesen Zeitraum hinaus und garantieren die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse. Diese reichen von der Edition von Lehrmaterialien bis zur Ausbildung künftiger Romanilehrer.

SR
Српски

U okviru projekta QUALIROM – Kvalitetno obrazovanje na romskom jeziku u Evropi, implementirani su i testirani Kurikularni okvir za romski jezik (Curriculum Framework for Romani) i modeli Evropskog jezićkog portfolija koji su razivjeni u skladu s principima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (Common European Framework of Reference for Languages) Saveta Evrope.

Tokom realizacije QUALIROM projekta, proizvedeni su materijali za učenje i nastavu romskog jezika na šest romskih varijeteta na nivioima jezičkih kompetencija od A1 do B2 koji su namenjeni učenicama i učenicima u okviru za osnovnoškolskog, srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovanja Nivoi A1 i A2 u osnovnoškolskom obrazovanju bili su u fokusu i tokom pripreme i tokom pilotiranja nastavnih materijala, koji su testirani u školama u Austriji, Češkoj, Finskoj i Slovačkoj. Pored toga, kurseve romskog jezika uz primenu materijala proizvedenih tokom QUALIROM projekta pohađalli su i studentkinje i sudenti, kao i odrasli polaznici i polaznice na univerzitetima u Grazu i Pragu. Moduli za obuku nastavnika romskog jezika bazirani na iskustvima stečenim tokom realzacije QUALIROM-a jedan su od značajnih ishoda projekta. Sve aktivnosti na projektu realizovane su u uskoj saradnji sa nastavnicama i nastavnicima romskog jezika i predstavnicama i predstavnicima relevantnih obrazovnih institucija iz zemalja učesnica. Sve nastavnice i nastavnici koji su učestvovali u izradi nastavnih materijala i u realzaciji pilot nastave imali su direktnu i sveobuhvatnu podršku eksperata Evropskog centra za moderne jezike (ECML – European Center for Modern Languages) i prošli su sveobuhvatnu obuku kroz niz seminara koji su se periodično organizovali tokom trajanja projekta.

Implementacija projekta trajala je tri godine, od 1. decembra 2010, do 30. novembra 2013. Realizacija aktivnosti započetih tokom ovog perioda, međutim, nastaviće se i posle završetka projekta, čime se garantuje njegova održivost. Fokus post-projektnih aktivnosti je na kompletiranju i unapređenju nastavnih materijala i na obuci budućih nastavnica i nasatavnika romskog jezika.

SK
Slovenský

V rámci projektu Kvalitné vzdelávanie v rómčine v rámci Európy (QUALIROM) bola v praxi použitá a testovaná Rámcová osnova pre vyučovanie rómčiny (Curriculum Framework for Romani, CFR) a príslušné dokumenty Európskeho jazykového portfólia pre rómčinu (European Language Portfolio, ELP). Tieto dokumenty boli pripravené Radou Európy na základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

V rámci projektu QUALIROM boli pripravené výukové materiály pre šesť rôznych dialektov rómčiny so zameraním na žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, ktoré pokrývajú úrovne jazykových znalostí od A1 do B2. Tieto vyučovacie materiály boli v priebehu projektu overované na školách v Rakúsku, Českej Republike, Fínsku a na Slovensku. Okrem toho boli poskytnuté kurzy rómčiny pre študentov vysokých škôl a dospelú verejnosť na univerzitách v Gráci a Prahe. Na základe piatich vzdelávacích seminárov uskutočnených v rámci projektu bola takisto vypracovaná osnova kurzu pre vzdelávanie učiteľov rómčiny. Všetky tieto aktivity boli realizované v úzkej spolupráci s miestnymi rómskymi učiteľmi a miestnymi a národnými vzdelávacími orgánmi. Profesionálnu realizáciu projektu zaistilo dôkladné zaškolenie učiteľov na všetkých úrovniach vzdelávania o práci s CFR a ELP expertmi z Európskeho centra pre moderné jazyky (European Centre for Modern Languages, ECML).

Trojročný projekt QUALIROM bol realizovaný od 1. decembra 2010 do 30. novembra 2013. Aktivity, ktoré tento projekt naštartoval, sa však v rôznych formách – od prípravy vyučovacích materiálov k vydaniu až po vzdelávanie učiteľov – naďalej rozvíja aj po jeho ukončení, čo zaisťuje udržateľnosť dosiahnutých výsledkov.