en  fr  de
  1. Home
  2.  > 
    News

Latest news

Learning environments where modern languages flourish – Why EOL is that important?

ECML training and consultancy event (30-31 March 2023, Yerevan, Armenia)

Author: Catherine Seewald/21 June 2023/Categories: Show on front page, TaC news, 6mtp TaC Learning environments

Rate this article:
No rating

Date and venue of the event: 30-31 March 2023, Brusov State University, Yerevan, Armenia
Local organiser: Lusine Arakelyan, Brusov State University
ECML experts: Jonas Erin (France) and Silvia Minardi (Italy)
Participants: 22 English teachers (Secondary and High schools), BSU lecturers of foreign languages

 

If you are a school teacher, teacher trainer, school principal and inspector and you are seeking any of the following :

  • to improve your social skills,
  • raise your awareness of plurilingual and intercultural education, 
  • understand how complex the language environment can be as a result of  the interplay between people/structures and culture,
  • why various stakeholders need to be included when changing attitudes to language / intercultural teaching and learning and that a single teacher on their own cannot change the environment,

... then these trainings are exactly for you.

The EOL activities present a vision of a language friendly environment, encourage a strategic approach to language teaching and learning and provide tools and resources to all those who want to turn their school into a place where languages can flourish.

These activities offer special tools for the development of whole-school language projects to support and strengthen cooperation and professional development of all actors involved. The approach suggested combines cultural aspects structural conditions and personal factors which help reveal what learning environments are all about. This holistic perspective embraces all fields of education (learning, teaching, schools and education systems) and all levels of education (primary, secondary and tertiary).

Furthermore, it enables key actors in schools to develop sustainable connections across all learning environments. Schools are guided towards creative thinking in order to find new solutions for language learning and teaching adapted to the needs of learners.

Lusine Arakelyan, local organiser

 

 

*****

(Armenian version)

Եթե դուք դպրոցի ուսուցիչ եք, ուսուցիչների վերապատրաստող, դպրոցի տնօրեն և ձգտում եք լավագույնս բարելավել ձեր սոցիալական հմտությունները, բարձրացնել ձեր իրազեկությունը բազմալեզու և միջմշակութային կրթության մասին, հասկանաք, թե որքան բարդ կարող է լինել լեզվական միջավայրը փոխազդեցության պատճառով, ապա այս դասընթացները հենց ձեզ համար են:

Այս դասընթացներն իրենցից ներկայացնում են լեզվական միջավայրի տեսլականը, խրախուսում է լեզուների ուսուցման և ուսուցման ռազմավարական մոտեցումը և գործիքներ և ռեսուրսներ են տրամադրում բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են իրենց դպրոցը վերածել լեզուների ծաղկման վայրի:

Դասընթացներն ապահովում են հատուկ գործիքներ ամբողջ դպրոցական լեզվական նախագծերի մշակման համար՝ աջակցելու և ամրապնդելու համագործակցությունը և ներգրավված բոլոր դերակատարների մասնագիտական զարգացումը: Առաջարկվող մոտեցումը համատեղում է մշակութային ասպեկտները, կառուցվածքային պայմանները և անձնական գործոնները, որոնք օգնում են բացահայտել, թե ինչ ուսուցման միջավայրի մասին է խոսքը: 

Այն ընդգրկում է կրթության բոլոր ոլորտները (ուսուցում, ուսուցում, դպրոցներ և կրթական համակարգեր) և կրթության բոլոր մակարդակները (նախնական, միջնակարգ և երրորդական):

Ավելին, այն դպրոցներում հիմնական դերակատարներին հնարավորություն է տալիս զարգացնել կայուն կապեր բոլոր ուսումնական միջավայրերում: Դպրոցներն ուղղորդվում են դեպի ստեղծագործական մտածողություն՝ սովորողների կարիքներին հարմարեցված լեզուների ուսուցման և ուսուցման նոր լուծումներ գտնելու համար:

Lusine Arakelyan

Print

Number of views (1735)/Comments (0)

Please login or register to post comments.

RSS feed

Please add the following URL to your RSS reader in order to receive all news from the ECML:

//www.ecml.at/News3/TabId/643/ctl/rss/mid/2666/Default.aspx

  porno hikaye
Here you can view all news and RSS feeds from the ECML.